Проекти

Процедура за избор на изпълнител

Процедура за Избор на Изпълнител

Процедура за избор на изпълнител чрез „избор с публична покана” за доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за “Краностроене -инженеринг” ЕООД

 “Краностроене -инженеринг” ЕООД в качеството с на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.001-1023-C01 обявява процедура „избор с публична покана“ за избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ с предмет

 “Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-1023-C01” със следните обособени позиции:

 • Обособена позиция 1 “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мултистанция”;
 • Обособена позиция 2 “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мултифункционелн складов манипулатор”;
 • Обособена позиция 3 “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автовишка”;
 • Обособена позиция 4 “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Ръчноводим електрокар високоповдигач”

Краен срок за подаване на оферти до 17 часа на 15.07.2016 г. на адрес София, район Сердика, ул. Пробуда 12а

Документация по процедурата:

 1. Публична покана по чл. 51 от от ЗУСЕСИФ
 2. Оферта за участие в процедура “избор с публична покана” по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ
 3. Методика за оценка на оферти
 4. Изисквания към офертите от пмс №118/20.05.2014 г.
 5. декларация на кандидата по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ
 6. Техническа спецификация на специализираното оборудване
 7. Договор за доставка

Този документ е създаден по проект „Повишаване на производствения капацитет на “Краностроене -инженеринг” ЕООД” BG16RFOP002-2.001-1023-C01. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *