Проекти

Проект по оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност”

Проект по Оперативна Програма „Иновации и Конкурентоспособност”

“Краностроене -инженеринг” ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ за повишаване на производствения си капацитет

София, 11 февруари 2016 г. “Краностроене -инженеринг” ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта „Повишаване на производствения капацитет на “Краностроене -инженеринг” ЕООД“ е свързана с повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на бенефициента.

Проектът предвижда изпълнението на следните три основни дейности:

1) Дейност за подобряване на производствение процеси в “Краностреоене инженеринг” ЕООД;

2) Дейност за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти чрез въвеждане в експлоатация на съвременно високотехнологично производствено оборудване;

3) Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на “Краностроене инженеринг” ЕООД

Общият бюджет на проекта е на стойност 981 923.22 лева, от които 60% са безвъзмездна финансова помощ, осигурени от ОПИК, а останалите 40% са собствено финансиране от страна на бенефициента.

В резултат на успешното изпълнение на проекта се очаква да бъде закупено и въведено в експлоатация ново производствено оборудване:

1) Мулстистанция;

2) Мултифункционелн складов манипулатор;

3) Автовишка;

4) Ръчноводим електрокар високоповдигач.

Успешната реализация на проектните дейности ще доведе до увеличаване на производствения капацитет; до намаляване на продължителността на производствения цикъл и повишаване на бързината на изпълнение на поръчките; до намаляване на брака и ефективно използване на ресурсите в производствения процес; до подобряване на качеството и на добавената стойност на продукцията; до намаляване на производствената себестойности и постигане на по-конкурентни цени на продукцията, както и до реализация на част от произведената продукция на европейски и международните пазари и повишаване на рентабилността на дейността на компанията.

“Този документ е създаден по проект „Повишаване на производствения капацитет на “Краностроене -инженеринг” ЕООД” BG16RFOP002-2.001-1023-C01. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *