Орган за контрол от вид C „Кранове и строителна техника“ при „КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Органът за контрол е създаден през 2006 година като самостоятелно обособено звено към „КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, има действаща система за управление, която гарантира необходимите точност, достоверност, конфиденциалност и проследимост на резултатите от контрола. В своята дейност по извършване на технически контрол, ОКС е независим.

Орган за контрол от вид С „Кранове и строителна техника“ при „КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е акредитиран съгласно
БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от ИА „Българска служба за акредитация“, рег. №202 ОКС /29.07.2022 г., валиден до 29.07.2026 г.
ИА „БСА” – национален орган по акредитация на Република България е страна по многостранно споразумение ЕА МLA.

Всички изпитвания и измервания се извършват съгласно изискванията на българските държавни стандарти и наредби, с технически средства за контрол, калибрирани от акредитирани български лаборатории. За резултатите от контрола ОКС издава протоколи и сертификати.

В своята работа Органът за контрол се стреми да доказва своята безпристрастност, независимост и професионализъм.

Орган за Контрол от Вид С
Повдигателни съоръжения
 • Кранове товароподемни мостови и кабелен тип;
 • Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища;
 • Електрически телфери;
 • Кранове товароподемни стрелови и бордови тип;
 • Багери предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
 • Товарозахващащи органи;
 • Товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемна кука.
Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000V
 • Съпротивление на изолацията;
 • Импеданс Zs на контура „фаза – защитен проводник“;
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби.

Oрганът за контрол от вида С към „Краностроене-инженеринг” ЕООД има следния утвърден обхват на дейности по контрол:
Тип на обхвата на акредитация: гъвкав

 • Повдигателни съоръжения;
 • Товарозахващащи органи, товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемна кука;
 • Лебедки електрически с общо предназначение;
 • Ръчни товароподемни макари;
 • Подвижни работни площадки;
 • Кранови пътища;
 • Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V;